AVG 2024

Mooii@Mirjam,

Duivenvoorde 2, 7608 KW, Almelo. 

KVK Nummer : 83081542

BTW Nummer : NL 003773387B66

 

Privacyverklaring Mooii@Mirjam,

Mooii@Mirjam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe wij dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen wij je graag! Je kunt ons bereiken via Mooii@Mirjam@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mooii@Mirjam verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bezoeken van onze website

Onze website www.Mooii@Mirjam.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij maken geen gebruik van, en plaatsen geen cookies als u onze site bezoekt. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via MooiiMirjam@outlook.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mooii@Mirjam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betalingen

Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mooii@Mirjam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Wij verwerken en bewaren jouw gegevens voor de duur van onze contractuele relatie. En dan hierna nog 10 jaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met Mooii@Mirjam,Emailadres: MooiiMirjam@outlook.com

Delen van persoonsgegevens met derden

Mooii@Mirjam verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Verstrekt jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze (zorg)overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld onze boekhouder. Mooii@Mirjam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mooii@Mirjam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar MooiiMirjam@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mooii@Mirjam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mooii@Mirjam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via MooiiMirjam@outlook.com.