Service Voorwaarden Mooii@Mirjam 2024

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1.Algemeen:
Mooii@Mirjam levert aan consumenten in Nederland. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online shop van Mooii@Mirjam en door een bestelling te plaatsen op onze online shop of via email worden de volgende algemene voorwaarden geaccepteerd en aanvaard:

Artikel 2.Prijzen:
Alle prijzen in deze webwinkel zijn in Euro’s, inclusief BTW . De prijzen zijn onder voorbehoud. Bij eventuele prijsverhogingen wordt u op de hoogte gebracht en heeft u het recht de order te annuleren. Als een product niet voorradig is, wordt het betreffende vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd.

Artikel 3.Betaling:
Mooii@Mirjam accepteert betalingen per Paypal, creditcards Visa, Mastercard , IDEAL, Google Pay Apple Pay en . Betalingen per bank naar onze rekening moeten worden overgemaakt naar M.A. Reinerink Mooii@Mirjam NL32KNAB 0409629553 met vermelding van het ordernummer.

Artikel 4.Levertijd en kosten:
Bestelde producten worden uit voorraad geleverd en zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk binnen 5 werkdagen worden toegestuurd. Indien Mooii@Mirjam niet binnen dertig dagen na het tot stand komen van een overeenkomst kan leveren is een consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Mooii@Mirjam zal dan binnen veertien dagen het door de consument betaalde aankoopbedrag restitueren. 

Artikel 5. Retour policy:
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Mooii@Mirjam te ontbinden, mits de verzegeling niet verbroken is. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

5.1. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk aan de Klantenservice MooiiMirjam@outlook.com te melden. Na aanmelding van de retour heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen naar de webwinkel. De klant dient het product in de originele verpakking naar een door Mooii@Mirjam vastgesteld retouradres te verzenden. Reeds geopende producten/verpakkingen en tester-producten kunnen wij helaas niet retour nemen. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Nadat Mooii@Mirjam het product in ongeschonden- en originele staat met een intacte zegel heeft ontvangen, zal Mooii@Mirjam het gehele aankoopbedrag zoals vermeldt staat op de meegeleverde factuur exclusief verzendkosten, binnen veertien dagen overmaken op een door de consument te noemen bank- of gironummer.

Artikel 6. Kleuren:
Wij hebben geprobeerd de natuurlijke kleuren van de make-up zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Echter, houdt u er rekening mee dat alle monitoren en printers verschillende kleurinstellingen kunnen hebben en dat kleurafwijkingen mogelijk voor komen. Bij twijfel raden wij u aan eerst testers te bestellen. In geen geval zal Mooii@Mirjam producten terugnemen indien zich kleurafwijkingen voordoen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.

Artikel 7. Conformiteit
De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan Mooii@Mirjam te melden en uiterlijk binnen een termijn van twee dagen.

Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal Mooii@Mirjam derhalve nimmer producten retour nemen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.

De klant dient de voor vervanging in aanmerking komende producten voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op een door Mooii@Mirjam op te geven adres.

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Mooii@Mirjam liggen, kan de klant geen aanspraak maken op de garantie.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De door Mooii@Mirjam geleverde producten blijven eigendom van Mooii@Mirjam tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met Mooii@Mirjam gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Ingeval Mooii@Mirjam een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van Mooii@Mirjam om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Indien Mooii@Mirjam aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Mooii@Mirjam is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de    schade;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mooii@Mirjam aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Mooii@Mirjam aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
  • Mooii@Mirjam sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Mooii@Mirjam geleverde Producten.
  • De door Mooii@Mirjam geleverde producten zijn uitvoerig getest, Mooii@Mirjam kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor situaties waarin gebruikers van de producten mogelijk een allergische reactie vertonen op de producten.

Artikel 10. Klachten:
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar Klantenservice MooiiMirjam@outlook.com Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 11. Toepasselijk recht:
op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De klant en Mooii@Mirjam zullen trachten eventuele geschillen in onderling overleg te beslechten. Gedurende de periode dat onderling de geschillen worden besproken zullen er wederzijds geen negatieve uitlatingen via social media worden geplaatst.
Eventuele geschillen zullen, tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mooii@Mirjam statutair is gevestigd .

MOOII@MIRJAM
Adres Duivenvoorde 2 7608 KW Almelo
Email MooiiMirjam@outlook.com
Telefoon 06 38499169
K.V.K. 83081542
BTW NL003773387B66
NL 32 KNAB 0409629553